Privacyverklaring

Ons privacybeleid

Op deze pagina leest u meer over:

 • 1. Het privacystatement van Aegon

  In dit privacystatement kunt u lezen welke persoonsgegevens Aegon van u verwerkt en waarom Aegon dit doet.

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zeggen iets over u, denk aan uw naam en geboortedatum maar ook aan uw Burgerservicenummer of het IP adres van uw computer Aegon respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van uw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor uw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verder uitgewerkt voor banken en verzekeraars, lees hierover meer op www.verbondvanverzekeraars.nl en www.nvb.nl.

  De verwerkingen van persoonsgegevens zijn volgens artikel 30 Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen in ons verwerkingsregister. Aegon heeft een zogeheten functionaris gegevensbescherming (fg@aegon.nl) die er op toeziet dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Aegon in overeenstemming is met de AVG. Kort gezegd regelt de AVG onder andere wat wel en niet mag met persoonsgegevens.

  Het privacystatement van Aegon kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u altijd op onze website. Dit privacystatement is op 25 mei 2018 het laatst gewijzigd. Als we uw persoonsgegevens voor een nieuw doel gebruiken, zullen we het privacystatement aanpassen en u daarvan tijdig op de hoogte stellen voordat we met de verwerking beginnen.

 • 2. Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

  Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van u verzamelt en verwerkt. We verwerken persoonsgegevens om uw producten te administreren en diensten te leveren aan u. Maar ze zijn ook van toepassing wanneer u onze websites bezoekt, onze apps gebruikt, onze nieuwsbrieven ontvangt of als u onze klantenservice belt.

  Het kan zijn dat we een specifiek privacystatement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacystatement. We geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacystatement aan.

 • 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

  Binnen de Aegon groep is Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV) (hierna te noemen: “Aegon”) aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de dochterbedrijven die werken onder de naam Aegon, Optas en Aegon Bank N.V., handelend onder de naam Knab. In sommige gevallen delen we uw gegevens met derden.

  Andere verantwoordelijken:

  Als uw werkgever of een intermediair producten voor u bij ons heeft afgesloten, verwerken ook zij uw persoonsgegevens. Zij zijn in dat geval zelf verantwoordelijke. U kunt bij hen informatie verkrijgen over de gegevensverwerking die zij verrichten.

 • 4. Uitleg en opbouw van dit privacystatement

  In dit privacystatement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Aegon van u verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacystatement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

  Wettelijke grondslag en doelstelling

  We baseren iedere verwerking op een van de wettelijke grondslagen. In dit privacystatement leest u meer over deze wettelijke grondslagen.

  Wettelijke grondslag

  Doelstelling

  Uitvoeren van een overeenkomst

  • Het aangaan van een overeenkomst.

  Wettelijke verplichting

  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Gerechtvaardigd belang

  • Voor het leveren van online diensten
  • Relatiemanagement & contact
  • Product- en diensten ontwikkeling en verbetering
  • Marketing 
  • Veiligheid en beveiliging
  • Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
  • Statistische en wetenschappelijke doeleinden

  Toestemming

  • Voor sommige diensten meldt u zich apart aan. In dat geval is soms ook apart uw expliciete toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • 5. Welke gegevens verwerken we en waarom?

  5.1 Functionaliteiten van de Aegon websites en apps

  Wanneer u een Aegon website bezoekt of een Aegon app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

  5.1.1 Om uw aanvraag te beoordelen, het financieel product of dienst af te sluiten en uit te voeren

  Wat houdt dit doel in?

  Producten en diensten kunt u via het online aanvraagformulier op de website van Aegon ofwel via een intermediair afsluiten. Het is ook mogelijk dat uw werkgever voor u een verzekering of pensioen aanvraagt. Wanneer we uw aanvraag ontvangen, verwerken we uw gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten en administreren.

  Na ontvangst van uw aanvraag, zullen we uw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die u zelf, of via uw intermediair, bemiddelaar of uw werkgever, aan ons heeft verstrekt.

  Als u uw aanvraag voor een Aegon-product indient via een online omgeving van Aegon, dan wordt de besluitvorming voor toekennen van het product grotendeels geautomatiseerd gedaan. Zo vindt er bijvoorbeeld besluitvorming plaats over risico-inschattingen die gevolgen hebben voor uw premies. We beoordelen bijvoorbeeld uw kredietwaardigheid, uw risicobereidheid en uw risicoprofiel en zetten deze geautomatiseerde technologieën ook in voor de naleving van wettelijke taken, zoals het voorkomen van witwassen. U kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst.

  Voor sommige financiële producten en diensten vragen we u of u strafrechtelijke feiten heeft begaan of dat u een strafrechtelijk verleden heeft. We vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

  In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen we zowel interne als externe registers en kunnen we uw persoonsgegevens vastleggen in deze registers.

  • Stichting CIS: het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag (Bordeweklaan 2, 2591 XR Den Haag). De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting CIS is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS informatie onderling uitwisselen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.
  • Externe Verwijzings Applicatie (EVA): EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het toetsen op fraude, oplichting en witwaspraktijken is verplicht bij een kredietaanvraag.
  • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH): Bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) zijn rond de veertig Nederlandse hypotheekverstrekkers aangesloten. Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken, werken zij samen met (publieke) partners, signaleren zij trends en ontwikkelingen op fraudegebied en nemen zij gezamenlijk preventieve maatregelen.
  • Wereldwijde risicosanctielijsten. Hierop zijn onder andere gegevens opgenomen van (rechts)personen of landen waartegen (inter)nationale sancties zijn uitgevaardigd.
  • Interne Verwijzings Applicatie (IVA): IVA is een intern register van Aegon Nederland waarin incidenten met betrekking tot de veiligheid en integriteit van de financiële sector wordt geregistreerd. Dit register is alleen toegankelijk voor bepaalde medewerkers van Aegon Nederland en haar dochtermaatschappijen.

  Ook zijn er verzekeringen waarvoor we gezondheidsgegevens van u nodig hebben. Alleen onze medisch adviseurs verwerken uw gezondheidsgegevens en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een medisch advies. Als we gezondheidsgegevens van een arts of behandelaar nodig hebben, dan vraagt onze medisch adviseur altijd eerst uw toestemming. Hierbij geeft de medisch adviseur dan aan waarom deze informatie nodig is en welke gegevens het betreft. De medisch adviseur geeft een advies aan onze medewerkers en noemt hierin alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Onze medisch adviseurs en hun medische staf zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en kunnen daarop ook tuchtrechtelijk worden aangesproken.

  Als uw aanvraag akkoord is, dan sturen we u de verzekerings- of bank documentatie toe.

  Aegon informeert u over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van uw contract. U ontvangt informatie per post of digitaal. Bij sommige producten ontvangt u alle informatie digitaal. U kunt dan niet kiezen voor informatie per post. Dat kunt u lezen in de productvoorwaarden. U kunt per e-mail bericht krijgen als er belangrijke documenten voor u klaar staan in Mijn Aegon, zoals uw jaaroverzicht.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  We verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, uw betalingsgegevens (zoals uw IBAN en of u heeft gekozen voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso), Burgerservicenummer, beleggingsgegevens, kenteken-informatie over uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid en indien nodig uw strafrechtelijke gegevens (bijvoorbeeld voor naleving sanctiewet of fraudepreventie) en gezondheidsgegevens (nodig voor medische acceptatie).

  5.1.2 We gebruiken uw gegevens voor het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten

  Als u klant van ons wilt worden, rechtstreeks of via uw adviseur of bemiddelaar, verwerken we uw persoonsgegevens. De producten die Aegon levert zijn sterk gereguleerd. Daarom worden persoonsgegevens die Aegon verzamelt en verwerkt ook gebruikt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanwege deze wettelijke verplichtingen verzamelt en verwerkt Aegon ook aanvullende persoonsgegevens van u.

  5.1.3 Wij gebruiken uw gegevens om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken

  Wat houdt dit doel in?

  Wanneer u een verzekering of bancair product hebt afgesloten sturen we u per e-mail of per post facturen voor de premie en/of kosten. Wanneer uw premie en/of kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat u uw premie en/of kosten hebt betaald.
  Bij bancaire producten administreren we betalingen op uw bankrekening.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we onder andere uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie. Ook verwerken we voor dit doel uw basispremie, eventuele premies voor aanvullende dekkingen, verloning van uitkeringen en premiekorting.

  5.1.4 Wij gebruiken uw gegevens om uw claim of schade af te handelen

  Wanneer u een claim heeft of een schade wilt melden, verwerken we uw gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of de claim of de schade voor uitkering in aanmerking komt. We verwerken uw gegevens in dit kader.

  Wat houdt dit doel in?

  Wanneer u een claim wilt indienen of betrokken bent geweest bij een ongeluk, of op andere wijze schade hebt geleden, kunt u dat aangeven via het online formulier 'Schade melden'. We verwerken dan uw gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of deze voor vergoeding in aanmerking komt.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  We verwerken voor dit doel het ingevulde online formulier 'Schade melden'. Hierop staan uw NAW-gegevens, polisnummer, contactgegevens, een omschrijving van wat er is gebeurd en uw ingevulde schadeformulier. Daarnaast verwerken we uw verzekeringsgegevens.

  Indien relevant moeten we bij claims of schade (bijvoorbeeld bij letselschade) vragen naar gegevens omtrent gezondheid. Alleen onze medisch adviseurs mogen hier naar vragen en zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens over uw gezondheid voor het opstellen van het medisch advies. De medisch adviseur en zijn staf zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en kunnen daarvoor tuchtrechtelijk worden aangesproken. Als onze medisch adviseur gezondheidsgegevens van een arts of behandelaar nodig heeft, dan vraagt hij altijd eerst uw toestemming. Daarbij geeft hij aan waarom deze informatie nodig is en welke gegevens het betreft. De medisch adviseur verstrekt deze gegevens alleen aan medewerkers als zij deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

  5.1.5 Om contact met u te onderhouden, uw vragen en klachten te kunnen beantwoorden

  We willen u graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we u snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen.

  Wat houdt dit doel in?

  U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de Aegon website, per e-mail, telefoon of social media) benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt zullen we uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Aegon over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. 

  Telefoongesprekken worden opgenomen

  Wanneer u telefonisch contact heeft met Aegon kunnen we het telefoongesprek opnemen. Aegon neemt telefoongesprekken op voor training en coaching doeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, onderzoeksdoeleinden in het algemeen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken hebt u het recht, binnen de geldende bewaartermijnen, het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

  5.1.6 Functionaliteiten Uw Mijn Aegon account

  Wat houdt dit doel in?

  Als u klant bent kunt u gebruik maken van Mijn Aegon. U kunt hiervoor op de Aegon website toegang aanvragen en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Vervolgens krijgt u een activatiecode per e-mail of per post toegestuurd, Met deze activatiecode kunt u uw Mijn Aegon account activeren. U hebt dan direct toegang tot uw Mijn Aegon account.

  Als u inlogt op uw Mijn Aegon account, het u op één plek een overzicht van alle producten en diensten die u bij Aegon hebt afgesloten. Ook kunt u hier uw gegevens beheren en bijvoorbeeld wijzigingen in uw verzekeringen doorvoeren en andere zaken regelen, zoals het verrichten van betalingen en het doorgeven van schade. U kunt inloggen op uw Mijn Aegon account via de Aegon website en via de Aegon App.

  Inloggen middels social media account

  Wanneer u toegang aanvraagt tot uw Mijn Aegon-account kunt u ervoor kiezen uw social media accounts (Facebook, Google of LinkedIn) te koppelen aan uw Mijn Aegon account. Als u dit doet, kunt u ook via social media inloggen op uw Mijn Aegon account. U hebt dan niet uw Mijn Aegon gebruikersnaam of wachtwoord nodig om in te loggen. We verwerken uw gegevens in dit kader alleen zodat u kan inloggen op uw Mijn Aegon account. Wanneer u het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwezen we u voor informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende social media platform.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens van uw Mijn Aegon account (uw inlognaam en wachtwoord of social media-ID en persoonlijke pincode), de specificaties van de producten en diensten die u bij Aegon heeft afgenomen, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt. Als u inlogt via uw social-ID dan ontvangt Aegon ook uw openbare profiel (onder meer ID, naam, username en moment van de laatste update). We verwerken en gebruiken deze gegevens verder niet.

  5.1.7 Om u onze website en app functionaliteiten te kunnen aanbieden

  Wat houdt dit doel in?

  Wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, verwerken we uw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we cookies.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we technische gegevens zoals het lP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

  5.2 Gerechtvaardigd belang

  5.2.1 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

  We sturen u graag elektronisch nieuwsbrieven en aanbiedingen om u van dienst te kunnen zijn en u te helpen bij het maken van de juiste keuzes indien u een product of dienst wilt afsluiten. We gebruiken in dit verband uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  Aegon kan u met nieuwsbrieven en aanbiedingen benaderen

  Als u klant van ons bent kunnen we u via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven en aanbiedingen. We kunnen u dan service verlenen en sturen u aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van Aegon. We kunnen u ook met aanbiedingen benaderen op social media platforms zoals Facebook en Twitter.

  Wat houdt dit doel in?

  We verwerken uw contactgegevens om u onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Indien u deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hiervoor kosteloos afmelden via de link onder aan de e-mail, tijdens ons telefoongesprek met u en via uw Mijn Aegon account. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer van ons.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we uw inschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres) en uw gebruik van social media.

  5.2.2 Communicatie via social media

  Aegon is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp en Pinterest. Als u via social media contact opneemt met Aegon, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

  5.2.2.1 Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden

  U kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Als u Aegon benadert via onze social media-pagina’s kan Aegon de gegevens die u aan ons verstrekt verwerken. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die u in uw vraag aan ons met ons deelt.

  Om te kunnen reageren op uw berichten vragen we u uw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Op deze wijze controleren we of we met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen we zorg voor de veiligheid van uw gegevens. We vragen u via de social media alleen die persoonsgegevens met ons te delen die nodig zijn om opvolging te geven aan de gestelde vraag. Als u gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen we u e-mailen of telefonisch benaderen. We wijzen u erop dat er veiligere methodes zijn om met Aegon te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

  Lees meer over welke gegevens we van u verwerken als u contact met ons opneemt met een vraag of klacht.

  5.2.2.2 Acties via social media

  Als u deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van Aegon verwerken we uw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Uw contactgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als we uw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen we daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen we u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

  5.2.2.3 Online conversaties over Aegon

  Het gebeurt wel eens dat er over Aegon wordt gesproken in de social media. We zijn erg geïnteresseerd in uw mening over Aegon. Op deze manier kunnen we u in de toekomst beter van dienst zijn. Als we op social media of andere openbare bronnen lezen dat u een vraag hebt, dan gaan we graag met u in gesprek.

  5.2.3 Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op website

  Wanneer u bij het bezoek aan de website ervoor kiest cookies en soort gelijke technieken (verder “cookies”) te laten plaatsen, verwerken we uw gegevens om u voor u relevante informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.

  Wat houdt dit doel in?

  We willen zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen we doen door aan het begin van het bezoek aan de website cookies te plaatsen als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. We verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de wijze waarop u de website gebruikt, naar welke inhoud u kijkt en gegevens die u achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat u heeft ingelogd in Mijn Aegon combineren we de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van u bekend zijn in Mijn Aegon als u klant van ons bent. Als u al klant van ons bent en op de website interesse toont in specifieke producten of diensten kunnen we u telefonisch of per e-mail benaderen voor meer informatie of een relevante aanbieding. We analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals social media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in het cookiebeleid. U kunt via cookie-instellingen altijd uw voorkeuren en instellingen wijzigen.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens, gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag, IP-adres als ook de gegevens die bekend zijn in Mijn Aegon, zoals uw productbezit, uw adres, klantnummer en geboortedatum.

  5.2.4 Product- en diensten ontwikkeling en verbetering

  Aegon doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken we uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

  Wat houdt dit doel in?

  Aegon voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die we uit deze analyses halen, gebruiken we om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij u ons hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven, gebruiken we deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  We verwerken voor dit doel gegevens zoals premies, schadelast, geaggregeerde posities en gelden op bancaire rekeningen alsmede gegevens over uw gebruik van onze producten. Voor dit doel gebruiken we deze gegevens slechts op geaggregeerde basis.

  5.2.5 Beveiliging en fraudebestrijding

  Aegon heeft adequate maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Aegon uw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

  5.2.5.1 Beveiliging en integriteit

  Aegon gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Aegon heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

  We adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens, rekeningnummers en polisnummers niet publiekelijk te delen.

  Bij gebruik van social media

  We vragen u via de social media alleen die persoonsgegevens met ons te delen die nodig zijn om opvolging te geven aan de gestelde vraag. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Aegon verwijderen we voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.

  5.2.5.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

  Wat houdt dit doel in?

  We verwerken uw gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.
  In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden we ons bij het verwerken van uw gegevens ook aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

  Welke gegevens verwerken we hiervoor?

  We verwerken gegevens zoals uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

 • 6. Verstrekking van uw gegevens aan derden

  Aegon verstrekt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens aan derden.

  De overheid

  Aegon deelt vanuit een wettelijke verplichting persoonsgegevens met overheidsorganisaties. Deze organisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken, zoals voor uw belastingaangifte of om witwassen of terrorisme te bestrijden. Veel van deze taken zijn vastgelegd in wetten zoals de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)’.

  Toezichthouders

  Toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt mogen speciale onderzoeken doen bij financiële instellingen. Daartoe kunnen zij persoonsgegevens opvragen als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

  Zakelijke dienstverleners

  Aegon kan uw gegevens verstrekken aan zakelijke dienstverleners, zoals notarissen, herverzekeraars, re-integratiebureaus, expertisebureaus en financiers. Wanneer u daartoe verzoekt zullen we uw persoonsgegevens ook delen met uw advocaat en zaakwaarnemer.

  Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Aegon de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). We geven uw gegevens door bij schadegeval in het buitenland, zodat u geholpen kunt worden. Aegon zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

  Voor kantoorautomatisering worden er gegevens uitgewisseld met een leverancier in India. Voor de gegevensuitwisseling wordt er gebruik gemaakt van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

  Uitsluitend indien Aegon hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en justitie.

  Aegon kan in het kader van een verantwoord acceptatie,- risico- en fraudebeleid uw persoonsgegevens aan Experian BV te Den Haag verstrekken. De gegevens worden niet door Experian gebruikt ter verrijking van hun database(s). Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij Experian? Dan kunt u contact opnemen met Experian: 0900-397 374 26 of kijk op www.experian.nl.

  6.1 Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen de Aegon Groep

  Als u klant bent van Aegon, wisselen we uw persoonsgegevens binnen de Aegon Groep uit tussen ondernemingen die werken onder de naam Aegon, Optas en Aegon Bank N.V., handelend onder de naam Knab. Dit doen we voor administratieve doeleinden en om een totaal overzicht te hebben van de producten en diensten die u bij Aegon heeft. Maar ook voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen of te bestrijden. We kunnen u dan beter helpen als u contact met ons opneemt. Ook kunnen we een ander product of andere dienst aanbieden als er een bepaalde gebeurtenis in uw leven is.

 • 7. Bewaartermijnen

  We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang we gegevens bewaren is afhankelijk van de looptijd van het product, wettelijke termijnen, maar ook verjaringstermijnen.

 • 8. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

  Uw rechten

  Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek bij ons indienen en we zullen u verzoek binnen 30 dagen behandelen.

  Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig door Aegon zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere verzekeraar of bank. Indien u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail of een brief sturen.

  Indien u een verzoek heeft voor:

  inzage in uw persoonsgegevens

  dan mag u ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. We zullen u deze inzage binnen de wettelijk vastgestelde termijn aanbieden. 
  De meeste van uw gegevens kunt u direct inzien via uw
  Mijn Aegon account .

  rectificatie van uw persoonsgegevens

  dan kunt u ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan uw persoonsgegevens.  

  beperking van de werking van persoonsgegevens

  Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien Aegon de verwerking van uw persoonsgegevens doet op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

  bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Aegon. 
  Echter, niet tegen elke persoonsgegevens-verwerking: bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag.
  Deze moeten we dus verwerken. 

  niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling 

  Op de geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van uw persoonsgegevens waarin uw persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit kunt u bezwaar maken. Indien u bezwaar maakt nemen we uw verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling. 

   

  U mag ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens aan u of rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen.
  We bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan. 

  persoonsgegevens te laten wissen

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien Aegon de verwerking van uw persoonsgegevens doet op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, kunnen we dit verzoek niet honoreren.

  U kunt gebruik maken van deze rechten door het contact-formulier in te vullen op www.aegon.nl/gegevensbescherming.

  Waar kunt u terecht met uw klachten

  Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kun u dit aan ons melden via het klachtenformulier op onze website: https://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/klacht-melden

  Indien u er met Aegon niet uit komt, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  T.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG

  Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar Privacy@Aegon.nl